Basan Quiapo

Basan Property
Basan Street Quiapo, Manila


Click on thumnail to zoom image